Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Scanpaleis

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Scanpaleis te Utrecht, hierna te noemen: “leverancier”, en een wederpartij waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan door leverancier derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van leverancier en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. leverancier is gerechtigd prijzen in haar prijslijst zonder voorafgaande melding te wijzigen.

 

Artikel 3 Bestellingen

 1. Voor opdrachten is het mogelijk om deze op te sturen of langs te brengen. Langsbrengen kan enkel tijdens de openingstijden of op afspraak geschieden. De afspraak kan zowel per e-mail of telefoon worden gemaakt.
 2. In speciale gevallen is het mogelijk opdrachten te laten ophalen tegen een daarvoor geldend tarief.
 3. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Pakketten worden naar keuze van leverancier via DHL verzonden.
 4. Ongeacht de verzendwijze is leverancier niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte post tenzij anders overeengekomen. Om het risico tot het minimum te beperken wordt aan Wederpartij geadviseerd om filmmateriaal, videobanden e.d. per aangetekende post te versturen
 5. Voor het correct uitvoeren van uw opdracht is het belangrijk dat uw wensen kenbaar worden gemaakt middels een begeleidend schrijven of via het online opdrachtformulier op onze website. Hierin kunt u aangeven hoeveel materiaal u meegestuurd heeft, eventuele volgorde, welke videobanden bij elkaar op één dvd mogen staan en de speelduur per band. Zo ook is het belangrijk dat u de banden terugspoelt naar het begin. Uiteraard kunt u ook aanvullende wensen opnemen in uw begeleidend schrijven. Tevens is het belangrijk dat u uw eigen adres toevoegt. Leverancier is niet verantwoordelijk voor onjuiste uitvoering van de opdracht als deze onduidelijk is omschreven. Voor het toepassen van aanbiedingen en acties geldt de datum van binnenkomst

 

Artikel 4 Diensten

 1. Leverancier houdt zich o.a. bezig met het digitaliseren en dupliceren van alle typen audiovisuele media, dia’s en negatieven. Ook produceert leverancier bedrijf- product- en opleidingsfilms.
 2. Leverancier digitaliseert o.a. de volgende media; Super-8, Single8, 8mm, VHS, S-VHS, VHS-C, betamax, Video 8 (Hi-8), Digitaal8, Video2000, mini-dv, dv-cam HDV, U-matic, Betacam SP, Digital Betacam, foto’s, dia’s , negatieven, glasnegatieven en opzichten.
 3. Leverancier zet deze media voor Wederpartij over op dvd of als bestanden op een harddisk.
 4. Per dvd kan maximaal 120 minuten film of video overgezet worden, indien een film of band langer is zal automatisch worden verder gegaan op een tweede dvd schijf.
 5. Leverancier garandeert een optimaal resultaat bij het overzetten, dit naar vermogen van mens en machine.
 6. Het is mogelijk om grote aantallen van uw dvd’s te dupliceren. Na 500 stuks is het prijstechnisch voordeliger om uw media te laten persen i.p.v. branden
 7. Voor grotere orders is het noodzakelijk een offerte aan te vragen.

 

Artikel 5 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen leverancier en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de

Wederpartij leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 1. Leverancier doet haar uiterste best om alle bestellingen binnen 21 werkdagen geheel naar tevredenheid af te handelen. De door leverancier vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding kan nimmer lijden tot schadevergoeding of enige andere actie tegen leverancier.
 2. Het is mogelijk een spoedbestelling te plaatsen. Het totale factuurbedrag zal dan verhoogd worden met 50 procent (50%) met garantie van een tijdige levering.
 3. Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te weigeren of te laten verrichten door derden.
 4. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien leverancier gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan leverancier ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen leverancier bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van leverancier op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien leverancier bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is leverancier onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

-Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan leverancier toekomende bevoegdheid of een op leverancier rustende verplichting ingevolge de wet;

– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden gevergd.

 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien leverancier op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door leverancier, zal leverancier in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan leverancier is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Leverancier zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door leverancier genoemde termijn te voldoen, tenzij leverancier anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-afvoer-en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 7 Overmacht

 1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door leverancier aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Particulieren opdrachtgevers dienen contant te betalen.
 2. Wederpartij kan er voor kiezen om te betalen middels een bankoverboeking of contant.
 3. Het rekeningnummer is: NL36INGB0006080787 t.n.v. Scanpaleis te Utrecht.
 4. Indien de Wederpartij middels een bankoverboeking betaald wordt van Wederpartij verlangd om het factuurnummer als referentie op te geven zodat leverancier de betaling gemakkelijk kan terug vinden.
 5. Bij grotere bestellingen (> € 150,00) kan een aanbetaling van het totaalbedrag worden verlangd.
 6. Bij verzendingen aan particulieren gelden aanvullende voorwaarden: zodra wij het verschuldigde bedrag hebben ontvangen, verzenden wij de gehele opdracht retour aan opdrachtgever.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 9. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van leverancier veilig te stellen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 5. Voor het geval leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan leverancier en door leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan leverancier toegerekend kunnen worden;

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 11 Privacy beleid

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor aanspraken op copyrights voor het hem door Wederpartij ter beschikking gestelde materialen zoals bijvoorbeeld films, videobanden en dia’s.

 

Opdrachtgever garandeert dat het door hem aangeboden audio- en beeldmateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en opdrachtgever vrijwaart Scanpaleis volledig tegen alle mogelijke aanspraken ter zake.

 

Artikel 12 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens leverancier en de door leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij leverancier van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 13 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 14 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is.
 2. Indien leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

 

 

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 16 Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 17 Klachten

 1. Leverancier vindt het zeer belangrijk dat Wederpartij tevreden is over de diensten en service van leverancier. Klachten van Wederpartij zullen serieus worden genomen en leverancier zal haar uiterste best doen om deze klachten naar volle tevredenheid af te handelen.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Digitaliseer je herinneringen voor minder! Bekijk onze lage tarieven nu.

Laat uw video-, film-, geluid- & beeldmateriaal digitaliseren door Scanpaleis!